NTPro

Podpora pre riadenie Vašich projektov

manažment – plánovanie a riadenie prác na projektoch i podpore prevádzky, riadenie vyplácania bonusov a príprava podkladov pre mzdy

projektová kancelária – tvorba výstupov potrebných pre zákazníkov a pre mzdové účtovníctvo

zamestnanci – evidencia skutočne vykonaných prác na projektoch a podpore prevádzky, avíza budúcich prác a prehľad mzdových položiek

Riadenie projektov a podpory prevádzky

 • Správa zmlúv (dátum podpisu, platnosť, typ)
 • Správa projektov (manažér, zmluvný termín a cena, bonusy, väzba na zmluvu, rozpočet)
 • Správa úloh (vlastník, typ, stav, väzba na projekt)
 • Evidencia prác na úlohách (typ aktivity, čas, poznámka)
 • Evidencia priebežného stavu úloh (% splnenia, poznámka)
 • Zoznam prác v rámci podpory prevádzky (požiadavka, typ aktivity, čas, vykonané práce)
 • Správa reklamácií (komponent, zodpovední, termíny, stav, vyjadrenie, prílohy)

Podpora plánovania

 • Avíza budúcich prác na úlohách (možný začiatok, odhadovaný termín a počet hodín)
 • Plánovanie prác (obdobie, priorita, termín, vyhradený počet hodín)
 • Vyhodnotenie plánu voči skutočne vykonaným prácam

Podpora pre prípravu miezd

 • Správa organizačnej štruktúry, zamestnancov a miezd (zmluvný plat, osobné ohodnotenie)
 • Správa projektových a prevádzkových bonusov
 • Správa balíkov odmien (vlastník, suma)
 • Výpočet a pridelenie bonusov (manuálne alebo automatizovane na základe vzorca)
 • Tlač podkladov pre prípravu miezd
 • Prezeranie vlastnej mzdy a mzdy podriadených zamestnancov

Ďalšie vlastnosti

 • Správa rolí a oprávnení, zobrazenie dát na základe pridelených oprávnení
 • Export prehľadov
 • Zmena konfiguračných parametrov používateľom
 • Možnosť inštalácie na Vašom serveri alebo na našej infraštruktúre

Možné vylepšenia a doplnky

 • Inštalácia u Vás
 • Profesionálna podpora prevádzky NTPro
 • Pravidelné zálohovanie dát
 • Webové rozhranie
 • Jazykové mutácie
 • Archivácia
 • Správa zmenových konaní
 • Správa priradenia zamestnancov na úlohy
 • Správa subdodávateľov

Sídlo

Novitech Tax, s.r.o.
Moyzesova 58,
040 01 Košice
 
  +421/55 3274 234
  projektova_kancelaria@tax.novitech.sk

Partneri

novitech teledom conference center
121VIEW EUROPE logo transparent BPMconsulting
ContentStore logo pflow male